Elérhetőség Bemutatkozás Közüzemi díjhátralék, családtámogatás Bankügyek Letöltések Jogszabálykereső Kérdőív Fórum

szinba
szinba szinbaszinba
 
        Cikkek, tanulmányok       Adat - és szótárak         Fórumok           Elérhetőség        
 
 

 szinba
A közüzemi díjhátralékokról és a
különféle családtámogatási ellátásokról


 

A közüzemi díjhátralék kezelésére vonatkozó jogi szabályozás

Erre vonatkozólag az 1993. évi III. törvény következő rendelkezései az irányadóak:

Adósságkezelési szolgáltatás

55. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. A települési önkormányzat határozatában megjelölt időponttól adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt,

a) akinek

aa) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a (2) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy

ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint

c) aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó

a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás),

b) közösköltség-hátralék,

c) a lakbérhátralék,

d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett összeghatárt úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-ánál, egyedül élő esetén annak 200%-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elő.

(4)

(5) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama - a (6) bekezdés szerinti eset kivételével - legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.

(6) Ha a (2) bekezdés d) pontja szerinti adósság az (5) bekezdés szerinti időtartam alatt nem kezelhető, az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legalább huszonnégy, de legfeljebb hatvan hónap, amennyiben

a) az adósság összege meghaladja a kettőszázezer forintot,

b) a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50%-át, és

c) az adós hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történő bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez.

(7) A jelzálogjog bejegyzésének és az elidegenítési és terhelési tilalom ténye feljegyzésének kezdeményezéséről az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot megállapító határozat rendelkezik. A határozat az ingatlanügyi hatósággal közölni kell. Az ingatlanügyi hatóság a jelzálogjogot és az elidegenítési és terhelési tilalmat az önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzi, illetőleg feljegyzi.

(8) A Magyar Állam az 1988. december 31-ét megelőzően hatályban volt jogszabályok alapján felvett egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló kormányrendelet alapján megvásárolt követelésével összefüggésben történő befizetésről a hitelszerződéssel érintett ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat javára lemond.

(9) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(10) A (9) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

55/A. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult

a) adósságkezelési tanácsadásban, és

b) adósságcsökkentési támogatásban

részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb háromszázezer forint, az 55. § (6) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatszázezer forint lehet. A támogatás - az 55. § (6) bekezdése kivételével - egy összegben vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően.

(3) Azon személynek, akinek vezetékes gáz-, illetőleg áramszolgáltatási díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, a szolgáltatás visszaállítása érdekében előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék is biztosítható, feltéve, hogy lakásfenntartási támogatásban részesül és tartozásának megfizetése érdekében megállapodást köt a szolgáltatóval, valamint legalább egyéves időtartamra vállalja a készülék rendeltetésszerű használatát.

(4) Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül.

(5) Az önkormányzat a lakhatást veszélyeztető mértékű adósság felhalmozódásának elkerülése céljából a követelés jogosultjával megállapodást köthet, melynek keretében - az adós írásbeli beleegyezése esetén - a követelés jogosultja az adós lakóhelye szerint illetékes település jegyzőjét félévente tájékoztatja a legalább háromhavi tartozást felhalmozó adósokról.

55/B. § (1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy

b) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg

c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

(3) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától - ide nem értve az (1) bekezdés szerinti megszüntetést - számított 6 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban.

55/C. § (1) A települési önkormányzat adósságkezelési szolgáltatást akkor nyújthat, ha

a) az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről önkormányzati rendeletet alkot,

b) adósságkezelési tanácsadást működtet, továbbá

c) az adósságcsökkentési támogatás és a 38. § (5) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás nyújtásához saját forrást különít el.

(2) A fővárosi kerületi önkormányzat, valamint az a települési önkormányzat, amelyiknek területén negyvenezernél több állandó lakos él, köteles adósságkezelési szolgáltatást nyújtani.

(3) A települési önkormányzat a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint az adósságkezelési tanácsadást saját intézménye vagy más szerv útján biztosíthatja.

(4) Az önkormányzat rendeletében szabályozza az adósságkezelési szolgáltatás részletes szabályait, így különösen a helyben elismerhető lakásnagyságot és minőséget, az 55/B. § (3) bekezdésében meghatározottak közül az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságtípusok körét és összegük felső határát, az adósságcsökkentési támogatás folyósításának módját, az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó jövedelmi és vagyoni jogosultsági feltételeket, a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítási módját, az eljárási szabályokat, az adósságkezelési tanácsadást végző intézmény által ellátandó feladatokat, az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel módját.

 

A közüzemi díjhátralékok rendezésében közreműködő Családsegítő Szolgálatok elérhetőség

KerületNeveCímeVezető neve, címeTelefon/fax száma
I.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat1016 Bp. Piroska u. 11.mb. vez.: Farkas GyörgynéT : 356-8363, 356-9599
II.Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat1022 Bp. Fillér u. 50/b.Sutarski Szabolcs, 1022 Bp. Fillér u. 50/b.T : 212-5318
III."Kiut" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat1039 Bp. Kelta u. 5. 1035 Bp. Váradi u. 9-11.Zanáné Haleczky Katalin 1039 Bp. Kelta u. 5. Zanáné Haleczky Katalin 1035 Bp. Váradi u. 9-11.T : 250-3766, 243-1355, Fax: 388-9136, T : 250-1964 Fax: 367-5955
IV.Káposztásmegyeri Családsegítő Szolgálat1048 Bp. Óceánárok u. 7.Sósfalvi GyöngyiT : Fax:
V.Segítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat1050 Bp. 1051 Bp. 1052 Bp.Horváth Katalin Lorinczné Balázs JuditT : 302-0100 T : 302-3307, 302-3308
    302-3308
VI.Terézvárosi Családsegítő Szolgálat1061 Bp. Hegedu u. 7.dr. Bárdos Kata 1061 Bp. Hegedű u. 7.T : 322-0623
VII.1. sz. Családsegítő Központ 2. sz. Családsegítő Szolgálat1073 Bp. Kertész u. 24-28. 1071 Bp. Dózsa Gy. út 70.Csathóné Szoke Ágnes 1073 Bp. Kertész u. 24-28. Tánczos Éva 1071 Bp. Dózsa Gy. út 70.T : 322-5065 T : 322-0272
VIII.Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat1081 Bp. Népszínház u. 22.Varga AndrásT : 333-0582, 334-1787
IX.I. sz. Családsegítő Központ II. sz. Családsegítő Központ Dzsumbuj Help Közösségfejlesztő KözpontBp. IX. Friss u. 5. Bp. IX. Thay K. u. 32. Bp. IX. Gubacsi út 91.Stefanovits Attila mb. csoport vezető Vibling Géza Kecskés ÉvaT : 215-8437, T : 215-8437, T : 281-1590, Fax: 281-1590
X.Családsegítő Szolgálat1102 Bp. Halom u. 33.Szabó Katalin IldikóT : 262-2632, 261-8183, Fax: 264-3099

 
CSSK XI-XXIII

KerületNeveCímeVezető neve, címeTelefon/fax száma
XI.Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti - Módszertani és Családsegítő Szolgálat1117 Bp. Bogdánffy út 7/d.Kissné Tóth KatalinT : 209-0631 Fax: 209-2411
XII.Családterápiás és Családsegítő Központ1124 Bp. Jagelló u. 24.dr. Varga PálT : 319-9301, 319-9299
XIII.HÍD Családsegítő Központ1133 Bp. Visegrádi u. 96/b.Kovács KatalinT : 329-1294 Fax: 329-1294
XV.Újpalotai Családsegítő Szolgálat1156 Bp. Kontyfa u. 3.Graczer IrmaT : 418-3315
XVI.Napraforgó Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat1163 Bp. Cziráki u. 22.dr. Halabuk ÁgnesT : 403-2122, 403-0001 Fax: 403-0001
XVII.Rákoskeresztúri Családsegítő Központ1173 Bp. Újlak u. 106.Galambos PálT : 257-1624 Fax: 257-1624
XVIII.Családsegítő Szolgálat Családok Átmeneti OtthonaKondor Béla sétány 17. 1182 Bp. Ülloi út 707.Haigl Béláné mb. Kaposi MáriaT : 291-9467, 291-0231 T : 290-4011
XIX.Kispesti Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat1193 Bp. Táncsics Mihály u. 7.Víghné Vincze ErzsébetT : 357-1529 Fax: 357-1829
XX.Pesterzsébet Család- és Gyermekvédelmi Központ Átmeneti Gyermekszálló1203 Bp. Lajtha L. u. 5-7.Híres AngélaT : 283-0227, 283-0283 Fax: 283-0283
XXI.Csepeli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Magyar Vöröskereszt "Együtt a mamával" Családok átmeneti otthona Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Csoport1211 Bp. Kiss J. altb. u. 54. 1214 Bp Erdősor u. 53-55. 1225 Bp. Nagytétényi út 276. 1225 Bp Nagytétényi út 276. 1222 Bp. Hajlat u. 29.Megbízott vezeto helyettes: Hajdú Péterné 1211 Bp. Kiss J. altb. u. 54 Moszt Éva 1214 Bp. Erdősor u. 53-55. Dr. Muraköziné Daróczi Csilla 1225 Bp. Nagytétényi út 276. Harmat IstvánnéT : 276-8332 Fax: 277-7278 T : 425-4732 Fax: 425-4732 T : 207-6024 Fax: 207-6025 T : 226-0041
XXII.Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Soroksári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat1238 Bp. Grassalkovich út 104.1222 Bp. Hajlat u. 29. Kovács ÁgnesFax: 226-0041 T : 286-0010 Fax: 286-0010

 

A Hálózat Alapítvány támogatása

 

 Az Alapítvány célja

Azon szociálisan rászorult, fővárosban lakó polgárok támogatása, akik az energiaárak és a lakásfenntartási költségek növekedése miatt szociálisan nehéz helyzetbe kerültek és önerejükből nem képesek fedezni az elfogadható szintű lakhatás költségeit, továbbá megfelelnek az Alapítvány támogatási feltételeinek.

A támogatás formái:

Közüzemi díjkompenzáció: a jogosultság feltételeiről, az igénylés benyújtásának határidejéről és a támogatás összegéről évente a Fővárosi Közgyűlés dönt, melyről  a sajtóból, az internetről, illetve szociális szervezetektől, önkormányzatoktól értesülhetnek az érdeklődők.

Hátralékkiegyenlítő támogatás: azon ügyfelek vehetik igénybe, akik már hosszabb ideje nem tudják kifizetni a közüzemi díjakat (távhő-, víz-, szennyvízelvezetési- és hulladékkezelési díjhátralék esetén).*

Krízis támogatás: azonnali segítséget nyújthat azon ügyfeleknek, akikkel szemben már kezdeményezték a lakásbérleti jogviszony felmondását.*

Rendkívüli támogatás: kivételes - szabályozott - esetben, a Kuratórium egyedi döntése alapján adható.*

*-gal jelölt esetekben a Hálózat Alapítvány háromévente csak egy alkalommal adhat támogatást.

Az igénylés módja

A Hálózat Alapítvány támogatásai csak valamely szociális szervezet (önkormányzati, alapítványi, egyházi) ajánlásával vehetők igénybe. A támogatás iránti kérelmet és annak mellékleteit az adott szociális szervezethez kell benyújtani. Az Alapítvány nem fogad kérelmeket közvetlenül a kérelmezőtől.

A támogatás megítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt, a tájékoztatóban kiadott feltételek alapján.

A támogatások feltételeiről, a kérelmekhez csatolandó igazolásokról és a támogatások lehetséges összegéről a szociális szervezetek, elsősorban a kerületi önkormányzatok családsegítő szolgálatai adnak felvilágosítást.
Az Alapítvány csak a pontosan kitöltött és a mellékletekkel együtt benyújtott kérelmeket bírálja el, a hiányos vagy nem szociális szervezet által javasolt kérelmeket hiánypótlásra visszaküldi.

 

 Az adósságkezelési szolgáltatást kiegészítő rezsitámogatások

 

Gázártámogatás 2010-ben
 

A kormány módosította a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhő-felhasználás szociális támogatásáról szóló rendeletét. A változtatás szerint a támogatott időszak 2009. december 31-ről 2010. április 30-ra változik.

Ez azt jelenti, hogy ha valakinek a gázártámogatása 2009. december 31-én fennáll, akkor annak nem kell új kérelmet benyújtani, mert a jogosultság 2010. április végéig automatikusan meghosszabbodik, tehát ebben az esetben az ügyfélnek semmi teendője nincs.

A támogatás akkor is meghosszabbodik, ha a kérelmező, illetve családja helyzetében a 2009. évre megállapított támogatást követő időszakban bármilyen változás is következett be, akár a jövedelmi viszonyokban, akár a háztartás összetételét illetően. Arra azonban nincs lehetőség, hogy a megállapított támogatás mértéke (a kategória) emelkedjen.

Akinek volt megállapított támogatása, de az 2010. január 1-jét megelőzően szűnt meg, az a 2010. január 1. és 2010. április 30. közötti időszakra csak új kérelem benyújtásával szerezhet jogosultságot.

Akinek 2009-ben nem volt benyújtott és elbírált energiatámogatása, csak új kérelem és a szükséges mellékletek csatolásával szerezhet támogatásra jogosultságot.

Aki 2009. december 14-e előtt benyújtott új kérelmet a 2010. január 1. utáni időszakra a fentieknek megfelelően, annak a 2009. december 31-én érvényes támogatása automatikusan meghosszabbodik 2010. április végéig.

Akinek viszont 2009. december 31-én nincs érvényes támogatása, annak kérelmét az általános szabályok szerint elbírálják, és a kérelmezőket határozatban értesítik a döntésről.

Az egyes jövedelmi kategóriák sávhatárai jövőre sem változnak, tehát potenciálisan ugyanaz a kör jogosult az ellátásra, amely az idei évben.

A 2009. évhez hasonlóan a kitöltendő igénylőlapon a háztartás minden egyes tagjának adóazonosító jelét fel kell tüntetni (akinek pedig nincs ilyen - pl. gyermekek - ott a "nincs" szót kell szerepeltetni).

A támogatási mértékek a gáz esetében a 2009. október 1-től érvényes szinten kerültek meghatározásra, a távhő esetében pedig a távhődíjat terhelő ÁFA 18-ról 5%-ra történő csökkentése is figyelembe vételre került (az egyes kategóriákban igényelhető támogatás az ÁFA mérséklése miatti átlagos díjcsökkenés 50%-ával lesz kevesebb), az alábbiak szerint:

gázfogyasztás és távhő-felhasználás


Új kérelem benyújtása 2010. február 28-ig lehetséges, a Magyar Államkincstár (MÁK) lakóhely szerint illetékes Regionális Igazgatóságánál

A támogatás megállapítására a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától van lehetőség. Azok a támogatásban részesülők, akik 2010. január elseje előtt a támogatás felső határát kimerítették, a 2010. január 1. április 30. közötti időszakban további 40 800 MJ, illetve nagycsaládos háztartás esetén 81 600 MJ hőmennyiségre vehetnek igénybe támogatást.

Azok a támogatásban részesülők, akik 2010. január 1-je előtt a támogatást a felső határig nem vették igénybe, 2010-ben szintén csak a fenti mértékig kaphatnak támogatást.

A szociális alapú távhőtámogatásra nem jogosult fogyasztók részére a fűtési időszakban járó, havi 1 150 Ft-os távhődíj-juttatás 2010. január 1-től megszűnik (azzal, hogy a juttatás a 2009. december 31-ig felhasznált hő tekintetében utólagosan - a később kibocsátott számlákban - is jóváírásra kerül). (SZMM) További információk:

 

Információ a jelenleg igénybevehető családtámogatásokról

 

Gyermekvállalással kapcsolatosanLakásvásárlással kapcsolatosan
 
 
További információ:
 

http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/ugyek/csalad 

szinba

 www.szinba.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!